องค์กรอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization WHO) คืออะไร

by Constance Powell

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO)

องค์กรของสหประชาชาติซึ่งมีกำเนิดมาจาก ประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เพราะจะมีโรคระบาดแพร่จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอยู่เสมอทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ และได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อพ.ศ. 2349 เพื่อวางมาตรการควบคุมและกักกันโรคระบาดระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ WHO ให้บริการทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนามุ่งมั่นที่จะบรรลุสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนทุกที่ องค์การอนามัยโลกจัดทำเอกสารอ้างอิงระดับนานาชาติและให้คำแนะนำเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ต่อมา คณะมนตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2489 ที่เมืองนิวยอร์ก ที่ประชุมได้เล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชาติทั้งมวล
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์การ อนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 พร้อมกันนี้ สมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็นวันอนามัยโลก (World Health Day) และมีมติให้มีการฉลองพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2492 โดยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดข้อปัญหาทางอนามัยขึ้นปีละ 1 เรื่อง สำหรับตั้งเป็นคำขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน คำขวัญดังกล่าวมีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493

 

World health organization,HOW

 

งานขององค์การอนามัยโลก นั้นแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

 1. พยายามอำนวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่าง ๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอมา
 2. จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
 3. ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ อันไม่อาจดำเนินไปได้โดยลำพังแต่ละประเทศ

ความสำคัญของวันอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก นับเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์การหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และสังคมขององค์การสหประชาชาติ โดยอาศัยแนวความคิด และการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยที่มีมาก่อน

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

 1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งในร่างกายและจิตใจ
 2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ  และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่าง ๆ  รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยา และวัคซีน
 3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศและส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

นอกจากนี้ ในทุก ๆ ปี องค์การอนามัยโลก จะมีการตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงานด้วยคำขวัญสั้น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก ใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในวันอนามัยโลกแต่ละปี ซึ่งคำขวัญดังกล่าวเริ่มตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493

 

 

ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม

WHO มีเป้าหมายที่จะแก้ไขสิ่งต่อไปนี้ผ่านการทำงาน:

 • ทุนมนุษย์ตลอดชีวิต
 • การป้องกันโรคไม่ติดต่อ
 • การส่งเสริมสุขภาพจิต
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรัฐกำลังพัฒนาเกาะเล็ก ๆ
 • ดื้อยา
 • การกำจัดและการกำจัดโรคติดต่อที่มีผลกระทบสูง

 

logo-molten-gl7

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในสถานที่ทำงานของคุณไปพร้อมกัน

เรื่องแนะนำ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by motion-gl7