เยี่ยมชมเว็บไซต์บทความของเรา พร้อมค้นหาคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่อ่านได้ฟรี!

HospitalFire.ashx_
NFPA-logo

สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ NFPA

บทความโดย: อาจารย์ จิตตรา ศรีสงกราน

NFPA เป็นชื่อย่อของ National Fire  Protection Association หรือที่มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ นั่นเอง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1896 ปัจจุบันก็ผ่านมา 125 ปีแล้ว  เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย  สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทสหรัฐอเมริกา  และที่สำคัญ NFPA เป็นองค์กรที่ประกอบกิจการโดยไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) อีกด้วย

ภารกิจหลักของ สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ หรือ NFPA คือ จัดทำและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานที่พัฒนามาจากสถิติ และ ข้อมูลความเสียหายจริงของชีวิตและทรัพย์สินการเฝ้าระวังไฟ ที่เกิดจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดปัญหาและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ  นอกจากนี้แล้ว  NFPA ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความปลอดภัย โดยมาตรฐานความปลอดภัยของ NFPA กว่า 300 ประเภท ยังได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และนำมาใช้ในกระบวนการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารให้มีความปลอดภัย โดยครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ จนถึงการดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย

NFPA704

NFPA 704

เป็นการเตือน ภัยส่วนบุคคลเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วที่ จะได้ทราบว่าเป็นวัสดุอันตรายชนิดใด มีวิธีการปฏิบัติหรือต้องการเครื่องมือ เฉพาะอย่างไรบ้าง ใช้สัญลักษณ์ สี่เหลี่ยมรูปข้าวหลามตัด (Diamond shape) แบ่งเป็น 4 ส่วน สำหรับความ เป็นอันตรายจากความไวไฟ (สีแดง) ใช้ร่วมกับความเป็นอันตรายด้านอื่น ๆ ได้แก่ อันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ำเงิน) การทำปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย (สีเหลือง) และความเป็นอันตราย เฉพาะอื่นๆ เช่น ห้ามใช้น้ำในการ ดับเพลิง การกัดกร่อน กรด เป็นต้น (สีขาว) ทั้งนี้ ระดับความเป็นอันตราย ที่มีตัวเลขสูงจะมีความเป็นอันตรายสูง รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่บ่งบอกความ เป็นอันตรายเฉพาะด้านNFPA-safesiri

รหัสและมาตรฐานขององค์กร NFPA ประกอบด้วย

 • NFPA 1, รหัสที่เกี่ยวกับไฟ
 • NFPA 2, รหัสของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฮโดรเจน
 • NFPA 3, มาตรฐานว่าด้วยการนำมาใช้ของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในชีวิต
 • NFPA 4, มาตรฐานสำหรับการป้องกันอัคคีภัยแบบรวมและการทดสอบระบบความปลอดภัยในชีวิต
 • NFPA 10, มาตรฐานสำหรับเครื่องดับเพลิงแบบพกพา
 • NFPA 11, มาตรฐานสำหรับการขยายของโฟมในระดับ ต่ำ,กลาง และสูง
 • NFPA 30, รหัสของของเหลวไวไฟและติดไฟได้
 • NFPA 70, เป็นมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา
 • NFPA 70B, แนวทางปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • NFPA 70E, มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน
 • NFPA 72, สัญญาณเตือนไฟไหม้แห่งชาติและรหัสสัญญาณ
 • NFPA 77, แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์
 • NFPA 101, Life Safety Code การควบคุมการออกแบบอาคารและ ระบบประกอบอาคาร รหัสความปลอดภัยในชีวิต
 • NFPA 921, คู่มือสำหรับการสืบสวนเพลิงไหม้และระเบิด
 • NFPA 1001, คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับนักดับเพลิงมืออาชีพ
 • NFPA 1123, รหัสสำหรับการส่งสัญญาณโดยใช้ดอกไม้ไฟ
 • NFPA 1600, มาตรฐานการจัดการภัยพิบัติ/มาตรการฉุกเฉินและความต่อเนื่องทางธุรกิจ/ความต่อเนื่องของโปรแกรมการดำเนินงาน
 • NFPA 1670, มาตรฐานการดำเนินงานและการฝึกอบรมสำหรับการค้นหาทางเทคนิคและเหตุการณ์ช่วยเหลือ
 • NFPA 1901, มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ในการดับเพลิงที่เกี่ยวกับยานยนต์

ตัวอย่างมาตรฐาน NFPA ที่นำมาใช้กันในภาคอุตสาหกรรมที่เราเห็นกันบ่อย เช่น

Types-of-Fires-1

1. ไฟประเภท A สัญลักษณ์ ตัวอักษร A อยู่ในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเขียว สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปถังขยะและท่อนไม้ที่ติดไฟ เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงไม้กระดาษผ้ายางและพลาสติกเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน,เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน,เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC,เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่ทำลายมลภาวะ

2. ไฟประเภท B สัญลักษณ์ ตัวอักษร B อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีแดงสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปถังใส่น้ำมันที่ติดไฟ เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวติดไฟน้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล,สี,สารละลายเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน,เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC,เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์,เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่ทำลายมลภาวะ

3. ไฟประเภท C สัญลักษณ์ ตัวอักษร C อยู่ในรูปวงกลม พื้นสีฟ้า สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปปลั๊กไฟที่ลุกติดไฟเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC,เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะ

4. ไฟประเภท D สัญลักษณ์ ตัวอักษร D อยู่ในรูปดาวห้าแฉก พื้นสีเหลืองสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปเฟืองโลหะติดไฟเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะลุกติดไฟเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับดับไฟคือเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีโซเดียมคลอไรด์

5. ไฟประเภท K สัญลักษณ์ตัวอักษร K อยู่ในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าพื้นสีดำสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปกระทะทำอาหารที่ลุกติดไฟเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหารน้ำมันพืช,น้ำมันจากสัตว์และไขมันเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟคือเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ

สำหรับมาตรฐานNFPA ยังมีความน่าสนใจอีกมากมายที่นำมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

บทความและหลักสูตรที่น่าสนใจ

logo-molten-gl7

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในสถานที่ทำงานของคุณไปพร้อมกัน

เรื่องแนะนำ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by motion-gl7