เยี่ยมชมเว็บไซต์บทความของเรา พร้อมค้นหาคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่อ่านได้ฟรี!
1.รู้จักกับการแบ่งประเภทสารเคมีตาม GHS

รู้จักกับการแบ่งประเภทสารเคมีตาม GHS

by Constance Powell

อันตรายทางกายภาพ

อันตรายทางกายภาพตามที่ GHS กำหนด หมายถึง คุณสมบัติของสารเคมีที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายทางกายภาพได้ การจำแนกประเภทเหลานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ จัดเก็บ และขนส่งสารเคมีอย่างปลอดภัย

2.Explosives (วัตถุระเบิด)

Explosives (วัตถุระเบิด)

 • Division 1.1: สารที่มีอันตรายจากการระเบิดครั้งใหญ่ เช่น TNT (Trinitrotoluene)
 • Division 1.2 : สารที่มีอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรง แต่ไม่เกิดอันตรายจากการระเบิดครั้งใหญ่ เช่น ไดนาไมต์ที่มีไนโตรกลีเซอรีนน้อยกว่า 60%
 • Division 1.3 : สารที่มีอันตรายจากไฟไหม้และระเบิดเล็กน้อย หรือทั้งสองอย่าง แต่ไม่เป็นอันตรายจากการระเบิดครั้งใหญ่
 • Division 1.4 : สารที่ไม่มีอันตรายที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากบในกรณีของการจุดติดไฟ เช่น ดอกไม้ไฟ
 • Division 1.5 : สารที่ไม่ไวต่อสิ่งเร้ามากและมีอันตรายจากการระเบิดครั้งใหญ่ เช่น สารระเบิด เช่น ANFO (น้ำมันเชื้อเพลิงแอมโมเนียมไนเตรต)
 • Division 1.6 : สารที่ไม่ไวต่อสิ่งเร้ามากและไม่มีอันตรายจากการระเบิดครั้งใหญ่

Flammable Liquids (ของเหลวไวไฟ) จำแนกตามจุดวาบไฟและจุดเดือด

 • Category 1 : จุดวาบไฟ < 23°C และจุดเดือดเริ่มต้น 35°C เช่น Diethyl ether โดยมีจุดวาบไฟที่ -45°C
 • Category 2 : จุดวาบไฟ < 23°C และจุดเดือดเริ่มต้น > 35°C เช่น Acetone โดยมีจุดวาบไฟที่ -20°C
 • Category 3 : จุดวาบไฟ 23°C และ 60°C เช่น Diesel โดยมีจุดวาบไฟ 52°C
 • Category 4 : จุดวาบไฟ > 60°C และ 93°C เช่น น้ำมันพืชที่มีจุดวาบไฟประมาณ 327°C

Gases Under Pressure (ก๊าซภายใต้ความกดดัน)

ก๊าซอัด ก๊าซเหลว ก๊าซเหลวแช่เย็น และก๊าซละลาย

Flammable Solids and Self-Reactive Substances (ของแข็งไวไฟและสารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง)

สารที่เป็นของแข็งภายใต้สภาวะปกติแต่สามารถติดไฟได้ง่ายผ่านการเสียดสี การดูดซับความชื้น หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นเอง

Organic Peroxides (เปอร์ออกไซด์อินทรีย์)

สารเหล่านี้เป็นสารที่ไม่เสถียรทางความร้อนซึ่งอาจเกิดการสลายตัวแบบเร่งความร้อนได้เอง

Health Hazards (สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ การจำแนกประเภทนี้ช่วยในการกำหนดมาตรการป้องกันที่จำเป็นสำหรับการจัดการอย่างปลอดภัย

3.Acute Toxicity (ความเป็นพิษเฉียบพลัน)

Acute Toxicity (ความเป็นพิษเฉียบพลัน)

 • Category 1 : อันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน สูดดม หรือสัมผัสผิวหนัง (LD50 5 มก./กก.) เช่น Cyanide
 • Category 2 : อันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน สูดดม หรือสัมผัสผิวหนัง (LD50 > 5 50 มก./กก.) เช่น Chloroform
 • Category 3 : เป็นพิษเมื่อกลืนกิน สูดดม หรือสัมผัสผิวหนัง (LD50 > 50 300 มก./กก.) เช่น Aniline
 • Category 4 : เป็นอันตรายหากกลืนกิน สูดดม หรือสัมผัสผิวหนัง (LD50 > 300 2000 มก./กก.) เช่น Ethanol

Carcinogenicity (การก่อมะเร็ง)

 • Category 1A : เป็นที่รู้กันว่ามีศักยภาพในการก่อมะเร็งในมนุษย์ เช่น แร่ใยหิน
 • Category 1B : สันนิษฐานว่ามีศักยภาพในการก่อมะเร็งในมนุษย์ เช่น เบนซิน
 • Category 2 : สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น Acrylamide

Reproductive Toxicity (ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์)

 • Category 1A และ 1B : ทราบหรือสันนิษฐานว่าเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
 • Category 2 : สงสัยว่าเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์

Environmental Hazards (อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม)

หมดวหมู่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซึ่งจำเป็นต่อการปกป้องระบบนิเวศ

Acute Aquatic Toxicity (ความเป็นพิษเฉียบพลันทางน้ำ)

 • Category 1 : เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (LC50/EC50 1 มก./ลิตร)
 • Category 2 : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (LC50/EC50 > 1 10 มก./ลิตร)
 • Category 3 : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (LC50/EC50 > 10 100 มก./ลิตร)

Chronic Aquatic Toxicity (ความเป็นพิษเรื้อรังทางน้ำ)

 • Category 1 : เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
 • Category 2 : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
 • Category 3 : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
 • Category 4 : อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo-molten-gl7

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในสถานที่ทำงานของคุณไปพร้อมกัน

เรื่องแนะนำ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by motion-gl7