องค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization WHO) คืออะไร

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) คือ องค์กรของสหประชาชาติซึ่งมีกำเนิดมาจาก ประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เพราะจะมีโรคระบาดแพร่จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอยู่เสมอทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ และได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อพ.ศ. 2349 เพื่อวางมาตรการควบคุมและกักกันโรคระบาดระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ WHO ให้บริการทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนามุ่งมั่นที่จะบรรลุสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนทุกที่ องค์การอนามัยโลกจัดทำเอกสารอ้างอิงระดับนานาชาติและให้คำแนะนำเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น ต่อมา คณะมนตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2489 ที่เมืองนิวยอร์ก ที่ประชุมได้เล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชาติทั้งมวล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์การ อนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.… Read more